Obchodní podmínky

KE STAŽENÍ

Všeobecné obchodní podmínky B2C

Formulář odstoupení od smlouvy B2C

Reklamační protokol B2C


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Článek I.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, vyplývající ze smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.sroubyonline.cz (dále označovaného též jen jako internetový obchod).
 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je obchodní společnost Pematex s.r.o., se sídlem Anny Letenské 34/7 Praha 2, IČ 635 04 910, DIČ CZ 635 04 910, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka (dále označovaná jen jako prodávající). Prodávající je držitelem certifikátu ISO 9001:2015 v oboru prodej spojovacího materiálu, kotvící techniky, oplocení, stavebních-zahradních koleček a drogerie.
 3. Kupující potvrdil, že se s těmito podmínkami seznámil před odesláním své objednávky prodávajícímu, a že s nimi v celém jejich rozsahu souhlasí.
 4. V případě, kdy kupující uvede své daňové identifikační číslo pro účely DPH, potvrzuje tímto, že pořízené zboží je pro kupujícího v jiném členském státě předmětem DPH.
 5. Prodávající může znění obchodních podmínek měnit a doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pro každý jednotlivý smluvní vztah a práva a povinnosti z něj vyplývající je rozhodující verze obchodních podmínek odsouhlasená kupujícím před odesláním objednávky prodávajícímu.

Článek II.

Vymezení pojmů

 1. Spotřebitelem je ve smyslu těchto obchodních podmínek ten, kdo při uzavření smlouvy s prodávajícím a jejím plnění jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 2. Podnikatelem je ve smyslu těchto obchodních podmínek ten, kdo v souvislosti s uzavíráním smlouvy s prodávajícím vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a dále ten, kdo uzavírá smlouvy s prodávajícím v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě ten, kdo v takovém případě jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Článek III.

Sdělení před uzavřením smlouvy

 1. 1.     Cena zboží

Cena zboží je v internetovém obchodě uváděna včetně DPH, a to včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, kromě nákladů na doručení zboží, se kterými je kupující seznámen před odesláním své objednávky prodávajícímu. Informace o ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

 1. 2.     Právo kupujícího, který je spotřebitelem na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy upravené v tomto odstavci má pouze kupující, který je spotřebitelem.

Kupující má právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je kupující povinen informovat prodávajícího na adresu jeho provozovny:

Pematex, s.r.o.

Tovární 3416/42
400 01 Ústí nad Labem

a to písemnou formou (například dopisem zaslaným poskytovatelem poštovních služeb). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje, aby kupující odeslal odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Kupující může pro odstoupení využít formulář odstoupení, který je dostupný na webu internetového obchodu a tvoří spolu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami přílohu elektronické zprávy, kterou prodávající potvrdil kupujícímu obdržení jeho objednávky.

Kupující je následně povinen ve lhůtě 14 dní od odstoupení vrátit prodávajícímu zakoupené zboží jeho odesláním na adresu

Pematex, s.r.o.

Tovární 3416/42
400 01 Ústí nad Labem

Zboží musí být vráceno ve stavu, v jakém jej kupující obdržel včetně jeho obalu. Zboží nesmí být poškozeno, nesmí jevit známky opotřebení a používání.

Náklady spojené s vrácením zboží nese v souladu s ustanovením § 1820 odst.1 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kupující.

Prodávající je povinen ve lhůtě 14 dní od odstoupení kupujícího, ne však dříve, než mu kupující předá vrácené zboží, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, vrátit kupujícímu na jeho účet všechny platby, které od něj obdržel včetně nákladů na dodání zboží při jeho koupi. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, jaký kupující použil pro zaplacení kupní ceny zboží, neurčí li kupující v odstoupení jinak.

Kupující odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží (poškozené zboží, zboží vrácené bez obalu, návodu či příslušenství). Částku odpovídající snížené hodnotě zboží započte prodávající na kupní cenu zboží, kterou je povinen kupujícímu dle tohoto článku všeobecných obchodních podmínek vrátit. 

Kupující však nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží:

 • které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. otevřené balení chemické kotvy).
 1. 3.     Právo kupujícího na odstoupení od smlouvy

Kupující bez ohledu na to, zda je či není spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy odstoupit v případech upravených v ustanovení § 2001 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce doručí kupující na adresu

Pematex, s.r.o.

Tovární 3416/42
400 01 Ústí nad Labem

Prodávající je povinen ve lhůtě 30 dní od odstoupení kupujícího, ne však dříve, než mu kupující předá vrácené zboží, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, vrátit kupujícímu na jeho účet všechny platby, které od něj obdržel včetně nákladů na dodání zboží při jeho koupi. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Kupující odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží (poškozené zboží, zboží vrácené bez obalu, návodu či příslušenství). Částku odpovídající snížené hodnotě zboží započte prodávající na kupní cenu zboží, kterou je povinen kupujícímu dle tohoto článku všeobecných obchodních podmínek vrátit. 

 1. 4.     Uložení smlouvy

Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu tuto smlouvu na vyžádání v její textové podobě.

 1. 5.      Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn využít mimosoudního způsobu vyřizování stížností prostřednictvím elektronické pošty prodávajícího, příp. se kupující může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.                

Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých mezi prodávajícím a kupujícím je Česká obchodní inspekce. Internetová adresa České obchodní inspekce je www.coi.cz.

Článek IV.

Uzavření smlouvy

 1. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu. Při vyplnění objednávkového formuláře, kupující:

a)     zvolí objednávaný druh zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického košíku webového rozhraní internetového obchodu),

b)    zvolí způsob dopravy a seznámí se s její cenou,

c)     způsob úhrady kupní ceny zboží a seznámí se s její cenou,

d)    vyplní kontaktní a doručovací a případně fakturační údaje,

e)     seznámí se s těmito obchodními podmínkami.

 1. Kupující je oprávněn před odesláním objednávky prodávajícímu kontrolovat a měnit údaje, které zadal do objednávky. Kupující odešle objednávku zboží prodávajícímu kliknutím na tlačítko závazně objednat v elektronickém košíku webového rozhraní internetového obchodu.
 2. Kupující bere na vědomí, že je povinen řádně vyplnit všechny kolonky objednávkového formuláře (dále nazývaného též jen jako objednávka). V opačném případě technické nastavení webového rozhraní internetového obchodu neumožní kupujícímu objednávku prodávajícímu odeslat.
 3. Prodávající neprodleně oznámí kupujícímu v souladu s ustanovením § 1827 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že obdržel jeho objednávku prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Přílohou tohoto oznámení je specifikace objednávky zejména množství a druh objednaného zboží, způsob dodání zboží, jakož i jeho cenu a zvolený způsob platby, tyto všeobecné obchodní podmínky a případně též zálohová faktura s platebními údaji.
 4. Prodávající po obdržení objednávky oznámí kupujícímu rovněž údaje, pod kterými je možné přihlásit se ve webovém rozhraní internetového obchodu, tedy jeho login, kterým je zadaná emailová adresa a automaticky vygenerované heslo.

Článek V.

Platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

-       Bankovním převodem, a to na základě zálohové faktury vydané prodávajícím doručené kupujícímu elektronickou poštou. Závazek kupujícího k uhrazení kupní ceny je splněn okamžikem připsání účtované částky na účet prodávajícího pod variabilním symbolem na faktuře uvedeným. Kupní cena je v tomto případě splatná do 5 pracovních dní od vystavení zálohové faktury. Nebude-li zálohová platba v této lhůtě, má se za to, že kupující od kupní smlouvy odstoupil.

Prodávající je oprávněn vyžádat si po doručení objednávky kupujícího tento způsob úhrady kupní ceny u cenově vyšších objednávek, u nově registrovaných zákazníků či v případě objednávek zboží mimo základní sortiment firmy. V takovém případě je prodávající vázán objednávkou kupujícího teprve po uhrazení kupní ceny na jeho účet dle tohoto odstavce.  Uhrazením ceny zboží platbou přepravci zboží na dobírku při doručení zboží - 49,- Kč vč. DPH.

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

-      Platební kartou online.

Článek VI.

Doprava

 1. Náklady na poštovné a balné se odvíjejí od kupujícím zvoleného způsobu dopravy, jakož i váhy objednaného zboží, znázorňují se v elektronickém košíku webového rozhraní internetového obchodu a činí:

-       doprava prostřednictvím přepravce  

DPD

DPD  1x balík (na adresu) - zásilka do 30 kg s nejdelší hranou 1,2m          Cena dopravy:     149,- Kč  

DPD  2x balík (na adresu) - zásilka do 60 kg s nejdelší hranou 1,2m          Cena dopravy:     294,- Kč  

DPD  3x balík (na adresu) - zásilka do 90 kg s nejdelší hranou 1,2m          Cena dopravy:     436,- Kč  

DPD  4x balík (na adresu) - zásilka do 120 kg , nejdelší hranou 1,2m         Cena dopravy:     576,- Kč  

DPD  5x balík (na adresu) - zásilka do 150 kg s nejdelší hranou 1,2m         Cena dopravy:     714,- Kč  

DPD Pickup point ( na 4 087 výdejních míst )

maximální hmotnost zásilky je 15 kg, nejdelší strana zásilky max 100 cm

DPD 1x Pickup point (na výdejní místo)   - zásilka do 15 kg s nejdelší hranou 1m          Cena dopravy:     149,- Kč  

DPD 2x Pickup point (na výdejní místo)   - zásilka do 30 kg s nejdelší hranou 1m          Cena dopravy:     294,- Kč  

DPD 3x Pickup point (na výdejní místo)   - zásilka do 45 kg s nejdelší hranou 1m          Cena dopravy:     436,- Kč

DPD 4x Pickup point (na výdejní místo)   - zásilka do 60 kg s  nejdelší hranou 1m          Cena dopravy:     576,- Kč

GP NADROZMĚRNÁ PŘEPRAVA            Cena dopravy: 890,- Kč  

NAŠE DOPRAVA                                     Cena dopravy: 495,-Kč

VZHLEDEM K VÁZE PODHRABOVÝCH DESEK A VĚTŠÍHO MNOŽSTVÍ SOLY JE CENA ZA DOPRAVU SJEDNÁNA INDIVIDUÁLNĚ DLE MNOŽSTVÍ A LOKALITY DORUČENÍ.

Doprava je realizována nákladním vozidlem do 3,5 tuny bez hydraulické ruky, proto si zákazník musí zajistit složení desek z korby auta sám.

V případě objednávky zboží, jehož kupní cena bude vyšší než 6000,- Kč vč DPH, činí poštovné a balné v případě doručení prostřednictvím přepravce - 0,- Kč

U objednávek, kde bude zvolena forma osobního odběru na pobočce v Ústí nad Labem, nebo v Teplicích činí poplatek za zprostředkování 49,- Kč. V případě objednávky nad 6000, činí poplatek za zprostředkování 0 Kč,-

 1. Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží co nejdříve jak jen to bude možné od obdržení objednávky, případně od úhrady kupní ceny na základě vystavené zálohové faktury.
 2. V případě objednávky zboží do zahraničí je cena dopravy a doba dodání zboží stanovena individuálně. Zákazník bude kontaktován po objednání zboží našim obchodním oddělením, se kterým dojedná cenu dopravy a dobu dodání zboží.

Článek VII.

Práva z vadného plnění kupujícího, který je podnikatelem.

 1. Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, byť se projeví až později. Zboží vykazuje vadu, nebylo-li dodáno v ujednaném množství, jakosti nebo provedení.
 2. Právo kupujícího z vadného plnění založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 3. Prodávající neodpovídá ani za vady, které kupující na věci způsobí nedodržením obecných zásad zacházení s věcí, popř. zásad speciálních, se kterými jej prodejce seznámil.
 4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující, dle ustanovení § 2107 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právo

a)   na odstranění vady, anebo

b)  na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Způsob odstranění vady, která je nepodstatným porušením smlouvy, se řídí následujícími pravidly:

-       V případě, že nebylo dodáno požadované množství zboží, či v případě, že zboží trpí právní vadou, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu, dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy.

-       Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci s tím, že volba prodávajícího nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

-       Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující, dle ustanovení § 2106 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Způsob odstranění vady, která je podstatným porušením smlouvy, se řídí následujícími pravidly:

-       kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

-       Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

-       Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

 1. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 1. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 2. Práva z vadného plnění je kupující povinen uplatnit u prodávajícího na adrese:

Pematex s.r.o.

Tovární 3416/42
400 01 Ústí nad Labem

Článek VIII.

Práva z vadného plnění, které má kupující, který je spotřebitelem.

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zakoupená věc nemá při převzetí vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a)     má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)    se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c)    věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)    je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e)     věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo za vady do 24 měsíců od převzetí zboží.
 2. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, má kupující právo na bezplatné odstranění vady její opravou. Kupující může požadovat i dodání nové věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
 3. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 1. Práva z vadného doporučuje prodávající kupujícímu uplatnit na adrese jeho provozovny:

Pematex s.r.o.

Tovární 3416/42
400 01 Ústí nad Labem

 1. Prodávající vydá kupujícímu, který je spotřebitelem písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo z vadného plnění uplatnil, co je jeho obsahem a jaký způsob vyřízení spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení jím uplatněného nároku, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí práva z vadného plnění.  
 2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění práv z vadného plnění, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 3. Prodávající neodpovídá za vady zakoupeného zboží, za které byla kupujícímu poskytnuta sleva z kupní ceny.  
 4. Prodávající neodpovídá ani za vady, které kupující na věci způsobí nedodržením obecných zásad zacházení s věcí, popř. zásad speciálních, se kterými jej prodejce seznámil.

Článek IX.

Záruka za jakost v případě kupujícího, který není spotřebitelem

Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno.

Ochrana osobních údajů

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen nařízení GDPR) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 2. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.  
 3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Podrobnosti o ukládání cookies a jejich dalšího využití je možné nalézt ve zvláštním dokumentu.

4.       Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.6.2023 Případná neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost podmínek a smlouvy.

2.       Práva a povinnosti smluvních stran, vyplývající z uzavřené smlouvy se řídí právním řádem České republiky s tím, že obecným soudem pro řešení případných sporů prodávajícího s kupujícím, který není spotřebitelem, je dle věcné příslušnosti Krajský soud v Plzni, či Okresní soud Plzeň město.

 poslední aktualizace 29.12.2023

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.